Όροι εγγύησης τελικού χρήστη

H PCRAMA Alternative Technology Stores έχει καθιερώσει την ακόλουθη πολιτική χορήγησης εξουσιοδότησης για την επιστροφή εμπορευμάτων σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές στον κλάδο της πληροφορικής

A. Όροι εγγύησης

1. Τα προϊόντα που πωλούνται από την PCRAMA αναφορικά με την εκτέλεση των λειτουργιών τους διαθέτουν μία περίοδο ισχύος της εγγύησης καθώς και όρια απαιτήσεων .

2. Οι περίοδοι ισχύος της εγγύησης εφαρμόζονται μόνο στη χώρα ή στην περιοχή όπου πωλούνται προϊόντα της PCRAMA ή σε περιοχές όπως αυτές ορίζονται από την PCRAMA .

3. Η περίοδος ισχύος της εγγύησης για τα προϊόντα της ως άνω κατηγορίας ανέρχεται στα δύο έτη από την αντίστοιχη ημερομηνία πώλησης στον τελικό χρήστη, η οποία ελέγχεται από τον αύξοντα αριθμό (Α/Α) του εκάστοτε προϊόντος. Εντούτοις, μερικά αναλώσιμα είδη της PCRAMA δύνανται να έχουν εγγύηση ενός έτους.

4. Εάν τα ελαττωματικά αντικείμενα στέλλονται για επιδιόρθωση, θα πρέπει η ημερομηνία λήξης της εγγύησης να είναι αναγνωρίσιμη και πάνω στο προϊόν θα πρέπει να είναι ορατά και άλλα επικυρωτικά έγγραφα όπως η κάρτα εγγύησης ή ο κωδικός ημερομηνίας λήξης της εγγύησης.

5. Η εγγύηση για επιδιορθωμένα προϊόντα διαρκεί για την υπόλοιπη περίοδο ισχύος της εγγύησης ή για 3 μήνες από την ημέρα επιδιόρθωσης. Αυτό εξαρτάται από το πoια περίοδος είναι μεγαλύτερη.

6. Όλα τα καινούρια προϊόντα της PCRAMA καλύπτονται από τη νόμιμη 2ετή εγγύηση. Όσα προϊόντα είναι προκατεχόμενα και Α-Εκθεσιακά (Refurbish), των οποίων έχει ήδη λήξει η εγγύηση του αρχικού κατασκευαστή, καλύπτονται ΑΤΕΛΩΣ από την εκτεταμένη 2ετή εγγύηση της PCRAMA (extended warranty) υπό την προϋπόθεση της συμπλήρωσης και αποστολής της Φόρμας Εγγύησης, η οποια υπάρχει στο site ΕΔΩ. Καθώς η PCRAMA χορηγεί την εκτεταμένη εγγύηση (extended warranty) οικειοθελώς, επιβάλλεται η άμεση συμπλήρωση και αποστολή της Φόρμας Εγγύησης. Η εκτεταμένη εγγύηση χορηγείται ως ανωτέρω σε όλα τα προϊόντα που έχουν την ένδειξη Expo/Refurbish στην ιστοσελίδα www.pcrama.gr. Επιπλέον, η συμπλήρωση της Φόρμας Εγγύησης αποσκοπεί στην διασταύρωση του σειριακού αριθμού του προϊόντος με τον πραγματικό τελικό χρήστη, ο οποίος μπορεί να διαφέρει από αυτόν που αναγράφεται στο παραστατικό αγοράς, καθώς και στη συγκέντρωση επιπλέον πληροφοριών που αφορούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τη χρήση του προϊόντος, ώστε να καθίσταται δυνατή η ταχύτερη και τελειότερη τεχνική υποστήριξη κατά την διάρκεια της εγγύησης. Στην περίπτωση που δεν συμπληρωθεί και αποσταλλεί η Φόρμα Εγγύησης ο πελάτης μπορεί να εξασφαλίσει την εγγύηση του προϊόντος καταβάλλοντας στην PCRAMA το αντίστοιχο τίμημα που είναι €50 + ΦΠΑ ετησίως για να έχει την προαναφερθείσα κάλυψη της εγγύησης. Η μέγιστη ανανέωση δεν μπορεί να υπερβεί τα δύο έτη από την ημερομηνία αγοράς. Η τελευταία περίπτωση προϋποθέτει ότι το προϊόν έχει πρώτα έρθει στις εγκαταστάσεις μας για έλεγχο και εφόσον τηρεί τις προϋποθέσεις για να καλυφθεί Εντός Εγγύησης από την PCRAMA, τότε και μόνο τότε παίρνει την τελική έγκριση για να ενταχθεί εντός εγγύησης το προϊόν. Στην τελευταία περίπτωση προπληρώνονται από τον πελάτη το αναλογούν ετήσιο τίμημα προς την PCRAMA, καθώς και τυχόν μεταφορικά έξοδα για την αποστολή του προϊόντος που τυχόν βαραίνουν την PCRAMA. Τέλος, τα Εκτός Εγγύησης προϊόντα μπορούν να παραληφθούν κανονικά από την PCRAMA αποστέλλοντας τη Φόρμα RMA (Βλ. Παράγραφο Γ') και να χρεωθούν σύμφωνα με τον εκάστοτε τιμοκατάλογο service.  Η PCRAMA διαθέτει άρτια εξοπλισμένο τεχνικό προσωπικό και μπορεί να φέρει εις πέρας και τις πλέον δύσκολες περιπτώσεις επιισκευών, χρεώνοντας τις φθηνότερες τιμές πανελλαδικώς.

7. Για τους Laptop (Φορητοί Η/Υ) που είναι (Refurbish) δεν ισχύει εγγύηση για την μπαταρία.

8. Για τους Εκτυπωτές - Πολυμηχανήματα (Printers) που είναι (Refurbish) δεν ισχύει εγγύηση για τα μελάνια και τα τόνερ, καθώς δίδονται όπως είναι και στην κατάσταση που βρίσκονταν στο περιβάλλον της έκθεσης που χρησιμοποιήθηκαν.

9. Για την κατηγορία Vintage, Tablets, Εκτυπωτές - Πολυμηχανήματα (Printers) και Smart Phones ισχύει εγγύηση 12 μηνών για όλα τα εξαρτήματα εκτός της μπαταρίας, του σκληρού δίσκου και των αναλωσίμων τόνερ και μελανιών.

10. Η PCRAMA δεν δέχεται επιστροφή προϊόντων που δεν έχουν παραληφθεί. Όσον αφορά τις παραγγελίες μέσω αντικαταβολών ισχύει ότι και στους όρους χρήσης (βλ. Ιστοσελίδα μας) και το παρόν έντυπο δεν αντικαθιστά σε καμία περίπτωση τους τελευταίους.

11. Η PCRAMA δεν ευθύνεται για ζημιές που προκλήθηκαν κατά τη μεταφορά. (Χτυπημένο ή εμφανώς ταλαιπωρημένο δέμα ή ανοιγμένο δέμα). Σε τέτοια περίπτωση ο πελάτης πρέπει να επικοινωνήσει ΑΜΕΣΑ μαζί μας τη στιγμή που παρέλαβε το δέμα.

12. Η PCRAMA δύναται να τροποποιήσει τους όρους εγγύησης-χρήσης χωρίς καμία προηγούμενη προειδοποίηση. Οι όροι εγγύησης είναι αυτοί που ίσχυαν την ημερομηνία αγοράς και είναι αποκλειστικά ευθύνη του πελάτη να κρατήσει αντίγραφο εγγύησης επικυρωμένο από την εταιρεία μας με τη σφραγίδα και την ημερομηνία αγοράς, διαφορετικά ισχύουν οι τωρινοί που είναι δημοσιευμένοι στην ιστοσελίδα μας.

13. Η PCRAMA δεν εξουσιοδοτεί ή δε φέρει ευθύνη για κάθε άλλη διατιθέμενη εμπορική μονάδα. Η διεκπεραίωση σέρβις από ιδιώτη ξεπερνά τα όρια της παρούσας εγγύησης με περιορισμούς και σαφώς ξεπερνά τα όρια των υποχρεώσεων και ευθυνών της PCRAMA.

14. Η PCRAMA δεν ευθύνεται απέναντι στους διανομείς ή τους τελικούς χρήστες των προϊόντων της για οιαδήποτε συμπτωματική ή επακόλουθη απώλεια ή καταστροφή δεδομένων ή λογισμικού, άλλη έμμεση απώλεια οφειλόμενη στη μη λειτουργία του προϊόντος, ή για κάθε και όλες τις συμπτωματικές, έμμεσες, ειδικές ή επακόλουθες ζημίες οι οποίες ανακύπτουν από ή συνδέονται με τη χρήση ή της επιδόσεις του προϊόντος ακόμα και εάν μας έχετε ενημερώσει για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών. Χαμένος χρόνος εργασίας ή κατεστραμμένα δεδομένα από τη χρήση ή την ανικανότητα χρήσης προϊόντων, οι συνδεόμενες απώλειες ή η απώλεια των προβαλλόμενων κερδών δεν εμπίπτουν στην ευθύνη της παρούσας εγγύησης. Μετά το πέρας 6 μηνών από την παραμονή του προϊόντος στις εγκαταστάσεις μας ουδεμία ευθύνη φέρει η PCRAMA για τυχόν απώλεια προϊόντων που έχουν αποσταλλεί.

15. Τα εμπορεύματα ταξιδεύουν για λογαριασμό και με κίνδυνο του αγοραστή. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης.

B. Περιορισμοί εγγύησης

Η PCRAMA δεν υποχρεούται να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει προϊόντα τα οποία είναι:

1. χαλασμένα, λόγω της αποτυχίας συμμόρφωσης με τις οδηγίες χρήσης σύμφωνα με το σχετικό εγχειρίδιο χρήστη ή η ζημία οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος,

2. χαλασμένα ως αποτέλεσμα της τοποθέτησης του προϊόντος σε περιβάλλοντα με υπερβολικά υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες,

3. χαλασμένα, εξαιτίας πεσίματος, βροχής, βύθισης σε νερό, συμπύκνωσης, διάβρωσης, ή ξένων στοιχείων που κατέβαλαν τη μονάδα,

4. ραγισμένα ή εμφανίζοντα σπάσιμο στο εξωτερικό περίβλημα ή ζημία στην πλακέτα,

5. αποσυναρμολογούμενα εξ ιδίου του χρήστη, ή φέροντα ανταλλακτικό μη γνήσιο. Επιδιόρθωση η οποία ολοκληρώθηκε χωρίς την εξουσιοδότηση του αρχικού κατασκευαστή θεωρείται αποσυναρμολόγηση εξ ιδίου του χρήστη,

6. καλυμμένα με καινούργιες ετικέτες ή φέρουν μη γνήσια "Αυτοκόλλητη ετικέτα αναγνώρισης της εγγύησης" ή είναι φθαρμένα καθιστώντας την ημερομηνία λήξης της εγγύησης πάνω στο προϊόν μη αναγνωρίσιμη,

7. χαλασμένα λόγω φυσικών καταστροφών ή άλλων αναπόφευκτων εξωτερικών δυνάμεων, (π.χ. αυξομειώσεις τάσης ρεύματος),

8. χαλασμένα λόγω της ανεπαρκούς συσκευασίας κατά την αποστολής τους για επισκευή,

9. χαλασμένα ή άχρηστα εξαιτίας της σύνδεσης τους με μεμονωμένα προϊόντα, τα οποία δεν προμηθεύει η PCRAMA, ή με προϊόντα μη συμβατά με αυτά της PCRAMA.

Γ. Όροι Επιστροφής Προϊόντων

Ι. Επιστροφή προϊόντος προς επισκευή

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το προϊόν φέρει τεχνική δυσλειτουργία, και εφόσον αυτή επιβεβαιωθεί από τους τεχνικούς της PCRAMA, που παρέχει  την εκτεταμένη εγγύηση καλής λειτουργίας, υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις,  ισχύουν τα ακόλουθα:

1.  Προϊόν το οποίο καλύπτεται είτε από τη νόμιμη είτε από την εκτεταμένη εγγύηση της PCRAMA, υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις (βλ. ανωτέρω στοιχείο Α), επισκευάζεται χωρίς καμία επιβάρυνση του καταναλωτή.

   Η επισκευή προϊόντος εκτός της νόμιμης ή εκτεταμένης εγγύησης είναι δυνατή με χρέωση του καταναλωτή και μετά από ενημέρωση και έγκρισή του, η οποία θα κοστολογείται βάσει των τιμών της πραγματικής κατάστασης επισκευής και των εφεδρικών εξαρτημάτων, χρησιμοποιώντας το Ευρώ ως μονάδα υπολογισμού.

   Αν διαπιστωθεί κάποια δυσλειτουργία κατά την άφιξη και παραλαβή του προϊόντος και εφόσον ενημερώσει ο πελάτης την εταιρεία  μέσα σε 24 ώρες, τότε ενεργοποιείται η ενισχυμένη/προηγμένη εγγύηση DOA 7 (Dead on Arrival) και μέσα σε διάστημα 7 εργάσιμων ημερών γίνεται επισκευή ή αντικατάσταση.  Η ειδική εγγύηση DOA 7 γίνεται αποδεκτή μόνο με την αποστολή της φόρμας RMA (Βλ. παρακάτω ενότητα Γ.Ι.2- Δελτίο Επισκευής (Φόρμα RMA)).

2. Προκειμένου να αποσταλλεί ένα προϊόν στην εταιρεία για έλεγχο και επισκευή, θα πρέπει πρώτα να συμπληρώνεται και να αποστέλλεται το ειδικό Δελτίο Επισκευής (Φόρμα RMA) και να επιστρέφεται στην PCRAMA με ταχυμεταφορική ΕΛΤΑ Πόρτα Πόρτα χρέωση παραλήπτη και κωδικό 136084, ώστε να επιτευχθεί η ασφαλέστερη μεταφορά του προϊόντος, αλλά και η χαμηλότερη το δυνατόν χρέωση μετέπειτα κατά την επιστροφή του προϊόντος στον τελικό πελάτη. Κατεβάστε το Δελτίο Επισκευής (Φόρμα RMA) ΕΔΩ (σε excel μορφή, το συμπληρώνετε και το αποστέλλετε ηλεκτρονικά στο info@pcrama.gr) ή ΕΔΩ (pdf μορφή, το εκτυπώνετε και το σκανάρετε αφού το συμπληρώστε, και το αποστέλλετε πάλι ηλεκτρονικά στο info@pcrama.gr  ή τηλεφωνικά στο FAX: 2112686800). Η Φόρμα RMA συμπεριλαμβάνεται και στη συσκευασία του προϊόντος που παραλάβατε απο την PCRAMA.

3. Σε περίπτωση προϊόντος που έχει τεθεί εκτός νόμιμης ή εκτεταμένης εγγύησης ο καταναλωτής βαρύνεται με τα έξοδα της αποστολής.

4. Εφόσον διαπιστωθεί δυσλειτουργία από τους τεχνικούς της PCRAMA και αφού προηγηθεί επικοινωνία με τον πελάτη και κατόπιν έγκρισής του πραγματοποιείται επισκευή του προϊόντος. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επισκευή ή αντικατάστασή του με άλλο όμοιο λόγω μη διαθεσιμότητας, το προϊόν θα αντικαθίσταται από άλλο, παρεμφερές, αντίστοιχων ή καλύτερων χαρακτηριστικών και ίδιας ή ανώτερης αξίας, απαλλαγμένο από κάθε είδους δυσλειτουργία.

5. Μετρώντας από την ημέρα που ένα προϊόν αποσύρεται, τα αναγκαία εξαρτήματα για το σέρβις επισκευής θα πρέπει να προμηθεύονται για 3 έτη. Εάν πωλούνται τα ανταλλακτικά προϊόντων ή παρέχονται οι υπηρεσίες αναβάθμισης τότε μπορεί να συζητηθεί η αμοιβή αναβάθμισης.

ΙΙ. Επιστροφή προϊόντος, το οποίο είναι ελαττωματικό κατά την παράδοση

1. Το ελαττωματικό προϊόν, εφόσον επιστραφεί από τον καταναλωτή με την αρχική του συσκευασία, τα συνοδευτικά του έγγραφα και εγχειρίδια και όλα τα περιεχόμενα στη συσκευασία μέρη και εξαρτήματα, ελέγχεται από τους τεχνικούς μας για την διαπίστωση του αναφερόμενου από τον καταναλωτή ελαττώματος.

2. Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος, η εταιρεία θα προβαίνει σε αποκατάσταση του ελαττώματος και εφόσον αυτή δεν είναι εφικτή το ελαττωματικό προϊόν θα αντικαθίσταται με άλλο όμοιο άνευ ελαττώματος, ή σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας με άλλο προϊόν αντίστοιχης ποιότητας και τιμής. Στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει καμία χρέωση για την άδεια Windows Refurbished. Άλλως όταν ο καταναλωτής στην τελευταία περίπτωση δεν επιθυμεί αντικατάσταση με άλλο προϊόν αντίστοιχης ποιότητας και τιμής, θα πραγματοποιείται επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς στον καταναλωτή σε τραπεζικό του λογαριασμό, αφού παρακρατηθεί η άδεια Windows Refurbished (Βλ. παρακάτω σχετ. ενότητα Γ.ΙΙΙ.7.). 

3.  Το ελαττωματικό προϊόν επισκευάζεται ή αντικαθίσταται χωρίς καμία επιβάρυνση του καταναλωτή.

ΙΙΙ. Επιστροφή μη ελαττωματικού προϊόντος - Δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης από τον καταναλωτή

Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολόγητα και χωρίς καμία επιβάρυνση από τη σύμβαση μέσα σε χρονικό διάστημα 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος. Η υπαναχώρηση γίνεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 1. Ο καταναλωτής οφείλει να επιστρέψει το προϊόν στην αρχική κατάσταση που το παρέλαβε, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει χρησιμοποιηθεί ή υποστεί ζημία.

 2. Τα έξοδα επιστροφής του προϊόντος βαρύνουν τον καταναλωτή.

 3. Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η εταιρεία υποχρεούται να αποδώσει το  τίμημα που εισέπραξε το πολύ μέσα σε 14 μέρες από την παραλαβή του προϊόντος σε τραπεζικό λογαριασμό.

 4. Δεν επιστρέφονται τα έξοδα αποστολής παράδοσης, αν ο καταναλωτής είχε επιλέξει τρόπο παράδοσης, άλλο από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέρει η εταιρεία.

 5. Ο καταναλωτής ευθύνεται προς την εταιρεία αν έκανε χρήση του προϊόντος άλλη από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών.

 6. Οι παραπάνω όροι ισχύουν για τους καταναλωτές αποκλειστικά σύμφωνα με τον Ν2251/94. Αν η επιστροφή αφορά επαγγελματία όπου εκδίδεται τιμολόγιο και δεν είναι ο τελικός αποδέκτης, τότε δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων αλλά εκδίδεται πιστωτικό τιμολόγιο της αντίστοιχης αξίας για μελλοντική αγορά.

7. Το χρονικό  διάστημα για την ενεργοποίηση της άδειας των Windows Refurbished είναι 30 ημέρες και σε όλο αυτό το διάστημα ο υπολογιστής είναι πλήρως λειτουργικός και χωρίς να ενεργοποιηθεί η άδεια των Windows. Η άδεια Windows Refurbished λόγω χαμηλότερου κόστους από μία συμβατική, είναι μίας χρήσης, δεν επιστρέφεται, δεν μεταβιβάζεται, δεν πωλείται, ούτε μεταπωλείται ξεχωριστά, ισχύει αποκλειστικά και είναι δεμένη μόνο με τον χρήστη που αγόρασε το προϊόν καθώς και με αυτό το συγκεκριμένο προϊόν.  Γι αυτούς τους λόγους άπαξ και τιμολογηθεί και ενεργοποιηθεί για τον πελάτη η άδεια Windows Refurbished τότε το κόστος της παρακρατείται από το συνολικό τίμημα της επιστροφής και είναι €35,00+ΦΠΑ για αγορές καθαρής αξίας έως €200,00 και €70,00+ΦΠΑ για αγορές μεγαλύτερης αξίας.

8. Η Υπαναχώρηση δεν αφορά ελαττωματικά προϊόντα ή προϊόντα στα οποία υπάρχει έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας, τα οποία καλύπτονται από τις αντίστοιχες εγγυήσεις τους. (Βλ. παραπάνω σχετ. ενότητα Γ.ΙΙ).

 

 

Για την PCRAMA Alternative Technology Stores

- Το παρόν κείμενο στην ιστοσελίδα www.pcrama.gr καθώς και των συνδέσμων του προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα. Απαγορεύεται ρητά η ολική ή μερική αντιγραφή και αναδημοσίευσή του με οιοδήποτε τρόπο ή μέσο.

Χρησιμοποιούμε Cookies!
Για να προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία χρήσης του eshop μας. Πολιτική Cookies
Αποδοχή
Ρυθμίσεις Cookies